Smlouva o poskytnutí právních služeb


SMLUVNÍ STRANY

KLIENT
nar.
bytem
e-mail:
tel.


dále jen "Klient"


POSKYTOVATEL Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.,
IČO 07542674,
sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, pobočkou Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302765,
bankovní spojení 1151257000/2700,
zastoupená Mgr. Ing. Martinem Kopeckým, jednatelem,
tel. 463303203,
e-mail kancelar@kopeckyhala.cz,


dále jen "Poskytovatel"


Klient a Poskytovatel dále společně jako "Smluvní strany";
Tato smlouva o poskytování právních služeb dále jako "Smlouva";


 1. Předmět smlouvy
  1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Klientovi následující právní služby:
   1. vymáhání újmy způsobené únikem osobních údajů proti společnosti Internet Mall, a.s., IČ: 262 04 967, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
    (dále jen "Služby")
  2. Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu:
   1. Odměna – podílová odměna: Klient zaplatí Poskytovateli za jeho činnost částku ve výši 25 % bez DPH z plnění uhrazeného Klientovi protistranou nebo za protistranu, přičemž nárok na odměnu vzniká Poskytovateli z jakéhokoliv plnění protistrany poskytnutého Klientovi v předmětném případu po zahájení poskytování Služeb.
   2. Odměna – přísudek:Poskytovateli náleží rovněž částka odpovídající tzv. přísudku, tj. náhradě nákladů řízení (zejména nalézacího a exekučního) přiznané Klientovi příslušným orgánem, s výjimkou výdajů hrazených přímo Klientem, tj. zejména uhrazeného soudního poplatku. Tato částka bude uhrazena Protistranou, nikoliv Klientem.
  3. Splatnost: Platby dle odst. 2 zaplatí Klient Poskytovateli nejdříve poté, co bude plnění protistranou nebo za protistranu Klientovi uhrazena. Bude-li taková úhrada provedena na účet Advokáta, je Poskytovatel oprávněn z takto přijatého plnění odečíst odměnu dle odst. 2.
  4. Faktura bude vystavena v listinné podobě a doručena poštou nebo v elektronické podobě a doručena e-mailem Klienta.
  5. Souhlas s elektronickou fakturací: Klient tímto výslovně ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uděluje souhlas s vystavováním a používáním elektronických daňových dokladů vystavených ze strany Poskytovatele.
  6. DPH: Odměna Poskytovatele a další částky jsou sjednány bez DPH. Poskytovatel je plátcem DPH a k vyúčtovaným částkám bude připočtena i příslušná aktuálně platná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona.
  7. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst své splatné pohledávky za Klientem vůči plnění, která pro Klienta přijal od třetí strany.
  8. Jestliže Klient vypoví Poskytovateli plnou moc, platí, že vypověděl i tuto Smlouvu.
  9. Jestliže Klient vypoví tuto Smlouvu poté, co byla podána ve věci žaloba, má Poskytovatel na místo odměny podle odst. 2 nárok na odměnu za úkony právní služby, které učinil od podání žaloby včetně do doby odstoupení od této Smlouvy, a to ve výši určené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif a to do 15 dnů od vyúčtování takové odměny.
  10. Pokud Klient vypoví tuto Smlouvu před podáním žaloby, nehradí Poskytovateli žádnou odměnu.
 2. Personální obsazení Poskytovatele
  1. Personální obsazení: Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím společníku společnosti Poskytovatele, advokátů, advokátních koncipientů, zaměstnanců Poskytovatele a osob spolupracujících s Poskytovatelem. Tyto osoby jednají při poskytování Služeb dle této Smlouvy jménem a na účet Poskytovatele. V případech, kde poskytování Služeb jménem Poskytovatele nepřipouštějí zvláštní právní předpisy, jednají při poskytování služeb tyto osoby vlastním jménem a na účet Poskytovatele.
  2. Externí spolupracovníci: V odůvodněných případech je Poskytovatel oprávněn při poskytování Služeb spolupracovat s externími znalci, poradci a dalšími odborníky (dále jen „Externí spolupracovníci“). Nedohodnou-li se Klient a Poskytovatel jinak, budou takoví Externí spolupracovníci ustanoveni na náklady Klienta přímo jako zástupci Klienta a výlučně tito Externí spolupracovníci a nikoliv Poskytovatel budou Klientovi odpovědni za poskytnutí příslušných služeb a poradenství v souladu s příslušnými právními předpisy a profesními pravidly. Potřebu ustanovení takových osob a náklady s tím spojené Poskytovatel vždy předem projedná s Klientem, který musí ustanovení konkrétní osoby a výši nákladů s tím spojených Poskytovateli předem odsouhlasit. Poskytovatel je oprávněn uhradit za Klienta odměnu za služby a další náklady na Externí spolupracovníky. Poskytovatel tyto částky Klientovi přefakturuje.
  3. Účastník právních vztahů: Účastníkem právních vztahů založených v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy vůči Klientovi je v souladu s § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o advokacii“) Poskytovatel. Klient je oprávněn uplatňovat svá práva a nároky ze Smlouvy, včetně případných nároků z titulu újmy způsobené Klientovi v souvislosti s poskytováním Služeb výlučně vůči Poskytovateli.
 3. Pokyny a zadání ze strany Klienta
  1. Zadání Individuálních požadavků:Individuální požadavky Klient zadá Poskytovateli elektronickou cestou formou e-mailové zprávy, telefonicky, písemně a/nebo osobně. Poskytovatel musí přijetí Individuálního požadavku výslovně písemně a/nebo e-mailem potvrdit. Nedojde-li ze strany Poskytovatele k výslovnému potvrzení Individuálního požadavku Klienta, platí, že Poskytovatel není povinen poskytnout Službu Klientovi v této konkrétní právní věci. Poskytuje-li Poskytovatel Služby ve věci Individuálního požadavku Klienta bez ohledu na způsob sjednání těchto Služeb a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, platí pro poskytnutí Služeb ve věci Individuálního požadavku Klienta ustanovení této Smlouvy včetně ustanovení o odměně Poskytovatele.
  2. Informační povinnost při zadání: Klient je povinen včasně a přesně informovat Poskytovatele o všech skutečnostech podstatných pro efektivní poskytování Služeb a odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých podkladů. Poskytovatel tyto informace a podklady po skutkové stránce nepřezkoumává a vychází z informací Klienta s výjimkou případů, kdy Klient o přezkoumání Poskytovatele požádá.
  3. Informace o podstatných skutečnostech: Informace o podstatných skutečnostech Klient Poskytovateli sděluje písemně (elektronicky). Informace o skutečnostech, které mohou mít ve spojení s poskytovanými Službami podstatný dopad na majetek Klienta, jeho finanční situaci a postavení v právních vztazích či na jiné jeho důležité zájmy anebo které jsou důležité z hlediska správného posouzení a předvídatelnosti případné škody či újmy, která by Klientovi mohla případně vzniknout v souvislosti s poskytováním Služeb, jsou vždy podstatné informace.
  4. Jednotlivé pokyny a zadání Klienta k poskytování Služeb podle této smlouvy a jejich akceptace Poskytovatelem nepředstavují samostatné smlouvy, ale realizaci této smlouvy.
 4. Povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho pokyny. Poskytovatel je při poskytování Služeb vázán pouze právními předpisy a v jejich mezích pokyny Klienta. Provedení pokynů Klienta je Poskytovatel oprávněn odmítnout, pokud budou v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem nebo stavovským předpisem.
  2. Bude-li mít Poskytovatel pochybnost o pravdivosti nebo úplnosti informací poskytnutých Klientem, je povinen poučit jej o možných právních důsledcích použití takových informací. Tím není dotčeno oprávnění Poskytovatele Smlouvu vypovědět.
  3. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen využít všech právních prostředků k ochraně zájmů Klienta. Neobdrží-li Poskytovatel včasný pokyn vztahující se k podání žádosti, návrhu, opravného prostředku či jiného úkonu, kdy zmeškání lhůty je spojeno se zánikem možnosti takový úkon učinit, Poskytovatel takový právní úkon může učinit dle svého uvážení.
  4. Po ukončení Smlouvy Poskytovatel bez zbytečného odkladu protokolárně předá a Klient převezme veškeré podklady, které mu Klient předal nebo které pro Klienta získal od třetích osob. Poskytovatel je oprávněn pořizovat si z podkladů předaných mu Klientem kopie nezbytně nutné pro dokumentaci své činnosti pro Klienta.
  5. Poskytovatel a Klient výslovně sjednávají, že součástí sjednaných Služeb není sledování výskytu jakéhokoliv subjektu souvisejícího s poskytováním Služeb v insolvenčním rejstříku, sledování úpadků a automatické přihlašování pohledávek souvisejících s Službami do insolvenčního řízení. Stejně tak platí o přihlášení pohledávek do likvidace a dědických řízení. Součástí sjednaných Služeb dále není daňové poradenství a posouzení věci z hlediska daňových dopadů, není-li výslovně písemně formou dodatku k této smlouvě sjednáno jinak.
  6. Povinnost mlčenlivosti: Poskytovatel je povinen v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním Služeb. Povinnosti mlčenlivosti může Poskytovatele zprostit jen Klient. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na zástupce Poskytovatele.
 5. Povinnosti Klienta
  1. Klient poskytne Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu Smlouvy, zejména mu včas předá veškeré podklady, dokumenty a listiny, jakož i poskytne úplné a nezkreslené informace a vysvětlení nezbytná pro poskytnutí Služeb.
  2. Pokyny k provedení či neprovedení důležitého úkonu udělí Klient Poskytovateli vždy písemně nebo elektronicky e-mailem; to však za podmínky, že na takový e-mail obdrží Klient od Poskytovatele výslovné vyjádření, že takový pokyn bere na vědomí, jinak se k takovému pokynu nepřihlíží. Důležitými úkony ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména podání návrhu soudu či orgánu veřejné správy ve věci samé, podání soudní, správní či rozhodčí žaloby, uzavření smíru a narovnání, uznání uplatněného nároku, vzdání se nároku, podání opravného prostředku ve věci samé, podání námitek nebo rozkladu a vzdání se jich, odmítnutí dědictví, jmenování rozhodce a sjednání rozhodčí smlouvy.
  3. Klient se zavazuje zúčastnit se jednání, kdykoliv to Poskytovatel bude pro další vedení věci považovat za nezbytné. Klient se dále zavazuje řídit se v záležitosti, která je předmětem Služeb, pokyny Poskytovatele, jakož i nezasahovat do vývoje záležitosti způsobem předem s Poskytovatelem nesjednaným. Jakékoliv své samostatné jednání v záležitosti, která je předmětem Služeb, se Klient zavazuje předem konzultovat s Poskytovatelem a o výsledku takového jednání jej informovat.
  4. Klient tímto výslovně souhlasí s tím, že telefonické hovory mezi Klientem a Poskytovatelem, respektive jeho zástupci mohou být nahrávány a založeny do advokátního spisu.
 6. Maření spravedlnosti
  1. Klient tímto výslovně bere na vědomí ustanovení § 347a trestního zákoníku, podle kterého platí:
   (1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch, b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba, c) spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo d) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. (5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
  2. Klient se tímto výslovně zavazuje, že Advokátovi při poskytování právních služeb nikdy nepředloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, o kterém Klient ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý. Jakékoliv pochybnosti Klienta o padělaní nebo pozměnění předkládaného důkazního prostředku je Klient povinen nejpozději při předání takového důkazního prostředku Advokátovi důrazně sdělit.
  3. Klient tímto bere výslovně na vědomí, že předložení padělaných věcných nebo listinných důkazů může být spojeno s rizikem trestního stíhání, jak je uvedeno v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy.
  4. Klient výslovně potvrzuje, že byl seznámen s tímto čl. VI. Smlouvy, že obsah tohoto článku mu byl Advokátem řádně vysvětlen a byly mu zodpovězeny veškeré jeho dotazy.

 7. Trvání Smlouvy
  1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Výpověď Klienta: Klient je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli.
  3. Výpověď Poskytovatele: Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, (1) dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a Klientem nebo (2) neposkytne-li Klient potřebnou součinnost nebo (3) pokud Klient přes poučení Poskytovatelem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby Poskytovatel přesto postupoval dle těchto pokynů nebo (4) nesložil-li Klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí Služeb, ačkoliv byl o to Poskytovatelem požádán buď při počátku poskytování Služeb nebo v průběhu poskytování Služeb, (5) je-li Klient v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této Smlouvy delším než 30 dnů. Výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi Klientovi.
  4. Nedohodne-li se Poskytovatel s Klientem jinak, nebo neučiní-li Klient jiné opatření, je Poskytovatel povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy tato Smlouva na základě výpovědi zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud Klient Poskytovateli písemně sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.
  5. Tuto Smlouvu lze dále ukončit vzájemnou písemnou dohodou Smluvních stran.
  6. Klient jako spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pro odstoupení od Smlouvy postačí odeslat formulář umístěný na webových stránkách www.zazaluj.to.
  7. Ukončením Smlouvy nejsou dotčeny nároky Smluvní stran vzniklé před ukončením Smlouvy, zejména nárok Poskytovatele na úhradu odměny a hotových výdajů.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel může v rámci činnost obdržet od Klienta osobní údaje, zejména údaje jeho zaměstnanců, dodavatelů či jiných třetích osob, zavazuje se Poskytovatel přijmout nezbytná opatření pro ochranu těchto osobních údajů.  Tato opatření přijímá Poskytovatel jak v případech, kdy je správcem osobních údajů, tak v případech, kdy je zpracovatelem osobních údajů.
  2. Na základě této Smlouvy pak při poradenství může být zpracováno typicky jméno, příjmení, adresa, email, telefon, údaje o chování fyzických osob zejména plnění smlouvy. Povaha těchto osobních údaje se liší případ od případu dle charakteru poskytované Služby. Klient v této souvislosti zaručuje Poskytovateli, že jakýkoli osobní údaj, který mu je předán, je Poskytovatel oprávněn k poskytnutí Služby využít.
  3. Poskytovatel informuje o rozsahu zpracování osobních údajů (privacy policy) na svých webových stránkách https://www.kopeckyhala.cz/gdpr.
  4. V případě, že má být Poskytovatel zpracovatelem, je povinen ji na to Klient předem písemně upozornit a uzavřít s ním zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů, kde bude sjednána konkrétní povaha příslušného zpracování (zejm. doba trvání zpracování, účel a předmět zpracování, kategorie subjektů a typy údajů).
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tato Smlouva je uzavírána online.
  2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
  3. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené nebo ze Smlouvy nevyplývající se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o advokacii.
  4. Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k výstupům poskytování Služeb Poskytovatele pro Klienta dle této Smlouvy zůstávají vlastnictvím Poskytovatele a Klient je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k použití těchto výstupů v rozsahu, v jakém je to nutné k dosažení účelu této Smlouvy (využití výsledku Služeb Klientem k účelu, k němuž jsou určeny) („Licence“). Licence je poskytnuta jako nevýhradní, bezúplatně a na dobu trvání práv duševního vlastnictví. Pokud neplyne z povahy výstupů jinak, má Klient právo výstupy užít pouze v původní podobě. Klient nemá právo oprávnění tvořící součást Licence poskytnout (sublicence) nebo postoupit třetí osobě.
  5. Poučení: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz.
  6. Smluvní strany si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu plně rozuměly, souhlasí s ním a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
  7. Klient výslovně potvrzuje, že byl seznámen s čl. VI. Smlouvy, že obsah tohoto článku mu byl Advokátem řádně vysvětlen a byly mu zodpovězeny veškeré jeho dotazy.

Poučení pro spotřebitele podle ustanovení občanského zákoníku

Poučení dle § 1820

 • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
  Žádné dodatečné náklady nejsou účtovány.
 • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
  Žádná záloha na poskytování právních služeb není vyžadována.
 • v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
  Klient má právo smlouvu kdykoliv vypovědět. Jestliže Klient vypoví smlouvu, má advokát nárok na odměnu za úkony právní služby, které učinil do doby odstoupení od této Smlouvy, a to ve výši určené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif a to do 15 dnů od vyúčtování takové odměny.
 • v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
  Klient zaplatí Poskytovateli za jeho činnost částku ve výši 25 % bez DPH z plnění uhrazeného Klientovi protistranou nebo za protistranu, přičemž nárok na odměnu vzniká Poskytovateli z jakéhokoliv plnění protistrany poskytnutého Klientovi v předmětném případu po zahájení poskytování Služeb.
 • v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),
  Klient je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 400,- Kč, a to v případě, že bude jeho jménem podána žaloba. V případě úspěchu by soud měl uložit protistraně zaplatit náklady řízení vč. soudního poplatku. Náklady řízení budou náležet advokátní kanceláři jako odměna za právní služby a protistranou zaplacený soudní poplatek Vám bude vrácen. Primárně se pokusíme celou věc řešit mimosoudně. Pokud mimosoudní jednání selže, dotážeme se Vás, zdali si budete přát podat Vaším jménem žalobu. Pokud se nebudete chtít soudit, žaloba podána nebude a soudní poplatek platit nebudete. Rovněž v takovém případě nebudete hradit advokátní kanceláři žádnou odměnu.
 • pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
  Klient jako spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pro odstoupení od Smlouvy postačí odeslat formulář umístěný na webových stránkách www.zazaluj.to.
 • údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
  Poskytovatel nezačne s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení.
 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz.

Poučení dle § 1826

 • zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,
  Smlouva je Poskytovatelem uložena v elektronické podobě. Klient má kdykoliv možnost požádat o její zpřístupnění.
 • o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,
  Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,
  Po vyplnění osobních údajů na webových stránkách www.zazaluj.to je klientovi zobrazen text smlouvy o poskytování právních služeb, kterou má klient možnost si vytisknout. Po jejích důkladném přečtení klient potvrdí svůj zájem smlouvu uzavřít zaškrtnutím políčka „s uzavřením smlouvy souhlasím a potvrzuji její přečtení“ a stisknutím tlačítka pokračovat. Následně jsou klientovi zobrazeny pro kontrolu jeho osobní údaje. Klient stiskne tlačítko odeslat, čímž dojde k odeslání návrhu poskytovateli. Smlouva je uzavřena poté, co Klient prokáže Poskytovateli svoji totožnost a ze strany Poskytovatele je mu odeslán potvrzovací email společně s z jeho strany podepsanou smlouvou a plnou mocí.
 • o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky
  Klient má možnost kdykoliv požádat emailem na klient@zazaluj.to o změnu údajů.
 • o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,
  Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků.
  Poskytovatel je vázán stavovskými předpisy České advokátní komory, které jsou dostupné na stránkách www.cak.cz