Plná moc


Já, níže podepsaný zmocnitel


JMÉNO:
nar.
bytem
email:
zákaznický email na Mall.cz:


zmocňuji


Mgr. Ing. Martina Kopeckého, advokáta, ev. č. ČAK 16271
společníka společnosti Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o., IČO: 07542674,
se sídlem Plynárenská 671, 280 02 Kolín a pobočkou Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
e-mail: kopecky@kopeckyhala.cz


k tomu,


aby mě zastupoval proti společnosti Internet Mall, a.s., IČ: 262 04 967, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 ve věci vymáhání újmy způsobené únikem osobních údajů ve výši 10.500,- Kč,


a v této souvislosti, aby za mě vykonával veškeré právní úkony, přijímal doručené písemnosti, podával návrhy, žaloby a žádosti, opravné prostředky a vzdával se jich, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vymáhal nároky, vzdával se nároků, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci; tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, občanského zákoníku a dalších procesních předpisů.


Beru na vědomí, že advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.